LSF nāk klajā ar paskaidrojumiem par Bikšes nepielaišanu OS

25/01/2022 00:00
Nokopēts
indulis bikše, www.sportazinas.com

Latvijas Slēpošanas federācija (LSF) pirmdien pamatoja distanču slēpotāja Induļa Bikšes atsaukšanu no Pekinas olimpiskajām spēlēm melu un nevēlēšanās izrunāt neskaidrības savā starpā dēļ, teikts LSF paziņojumā.

Jau ziņots, ka pagājušās nedēļas sākumā Latvijas kvotas distanču slēpošanā tika piešķirtas vadošajam distanču slēpotājam vīru konkurencē Raimo Vīgantam un Bikšem, taču vēlāk tika pieņemts atlikt otrās kvotas piešķiršanu. Trešdien notikušajā sēdē otrā kvota tika piešķirta Slotiņam, savukārt Bikše pret lēmumu iebilda Latvijas Olimpiskajā komitejā (LOK), cerībā, ka varēs atgūt sākotnēji piešķirto kvotu.

Piektdien LOK Izpildkomitejas sēdē tika uzklausīts LSF viceprezidents Gunārs Ikaunieks un slēpotāja Bikšes pārstāvis – treneris Zintis Bikše. LOK Izpildkomiteja nolēma aicināt LSF valdi attālināti sasaukt valdes sēdi, tās ietvaros veicot pārrunas ar iesaistītajām pusēm, atkārtoti izskatot jautājumu par dalības kvotas izmantošanu un formulējot pienācīgi pamatotu federācijas lēmumu. LOK paziņojumā lemts sēdē attālināti piesaistīt LOK Izpildkomitejas locekli Edgaru Pukinsku un LOK Atlētu komisijas priekšsēdētāju Guntu Vaičuli, kā arī, ja ir tāda iespēja, profesionālu starpnieku.

Svētdien valdes ārkārtas sēdē tika nolemts atstāt negrozītu LSF valdes 19.janvāra lēmumu no dalības ziemas olimpiskajās spēlēs atsaukt iepriekš nominēto Bikši. Arī pamatojums, kāpēc atsaukts Bikše, palika nemainīgs – par nepatiesu ziņu izplatīšanu un LSF tēla graušanu, konstatējot, ka I.Bikšes un Z.Bikšes rīcība olimpiskajās spēlēs radīs negatīvu ietekmi uz distanču slēpošanas un Latvijas komandas mikroklimatu, kas varētu nest negodu ne tikai LSF, bet arī Latvijas komandai un Latvijas tēlam kopumā.

LSF valdes lēmums bija vienbalsīgs, “par” balsojot visiem pieciem tās locekļiem – Dināram Doršam, Gunāram Ikauniekam, Danielam Fogelim, Eināram Lansmanim un Jānim Puidam. Tomēr pirmdien sarunā ar aģentūru LETA I.Bikše pauda, ka tas, viņaprāt, nav pietiekoši pamatots iemesls, kāpēc viņam tiek liegta dalība olimpiskajās spēlēs.

Pēc sportista pirmdien paustās pārliecības un argumentiem presē ar to pašu vēlāk atbildēja LSF, argumentējot savu lēmumu un skaidrojot, ka I.Bikšes viedoklis “šķiet sensacionāls, bet ir nepamatots”. LSF vēsta, ka arī svētdien sportists I.Bikše un viņa tēvs un treneris Z.Bikše “turpināja nepatiesi apgalvot, ka neesot bijis pieejams nekāds LSF finansējums, esot sūtīti daudzi e-pasti, uz kuriem nav saņemtas atbildes, LSF lēmumi tiekot pieņemti slepenībā”.

Tiek norādīts uz Bikšu argumentiem, ka viņiem ir slikta komunikācija ar LSF valdi, kurai Bikšes neuzticoties. I.Bikše norādīja, ka “olimpiskajām spēlēm ir gatavs, bet sastrādāties ar komandu būšot grūti, neesot zināms, vai došot gatavot slēpes LSF personālam”. Pēc uzzināšanas par pieejamo finansējumu no Madonas pašvaldības, I.Bikše vērsās policijā un presē, jo “vērsties policijā un arī publiski – tas esot efektīvi” LSF norāda uz vairākām aplamībām pretējās puses argumentācijā.

Pirmkārt, vēl 18.janvārī portālā “la.lv” Bikše turpināja melot: “Šosezon no federācijas neesam saņēmuši nevienu centu.” LSF dokumenti liecina ko citu. Starp LSF, no vienas puses, un I.Bikši (kā sportistu) un Z.Bikši (kā treneri), no otras puses, noslēgts sadarbības līgums par 2021/2022 sezonas atbalstu 2500 eiro apmērā, kas izmaksājams nolūkā veicināt sporta un olimpiskās kustības attīstību Latvijā, sekmīgi realizējot olimpisko spēļu sagatavošanās programmu. Līguma 3.1.punkts nosaka, ka “sportists un treneris sniedz federācijai visas atskaites par programmas ietvaros piešķirtā finansējuma izlietojumu katra kalendārā mēneša laikā līdz tam sekojošā mēneša 15.datumam, iesniedzot šādas atskaites saskaņā ar federācijas apstiprinātu atskaites formu un pievienojot tām finanšu līdzekļu izlietojumu apstiprinošu grāmatvedības pirmdokumentu kopijas”.

LSF grāmatvedības dati liecina, ka 10.novembrī I.Bikše iesniedzis avansa pieprasījumu un no LSF avansa pieprasījumā norādītajā bankas kontā saņēmis 2500 eiro avansu mācību treniņnometnei Somijā un dalībai Pasaules kausa posmā Somijas pilsētā Rukā, par kura izlietojumu līdz 19.01. valdes sēdei nebija iesniegta atskaite. Otrkārt, arī 23.janvāra valdes sēdē Z.Bikše norādīja, ka LSF finansējumu nav saņēmis. Tomēr 21.janvārī LSF bija nosūtīta atskaite, ko LSF atzina par nepilnīgu, par piešķirtā finansējuma izlietošanu, t.i., Bikšes ar savām darbībām bija atzinuši finansējuma saņemšanu.

Treškārt, LSF grāmatvedības dati liecina, ka 2020.gadā uz I.Bikšes bankas kontu kopumā pārskaitīti 1800 eiro, bet 2021.gadā – kopumā jau 4000 eiro, LSF uzdodot jautājumu, vai tiešām šī nauda Bikšēm nav “ne centa” vērta. Ceturtkārt, LSF min, ka Z.Bikše 17.janvāra vēstulē LOK nepatiesi apgalvo, ka “LSF ir nepamatoti piesavinājusies un nav informējusi par I.Bikšem piešķirto finansējumu, kuru Madonas novada pašvaldība piešķīra jau decembra sākumā ar mērķi gatavoties olimpiskajām spēlēm”.

Saskaņā ar LSF grāmatvedības datiem no Madonas pašvaldības tika saņemts finansējums četru sportistu atbalstam, kopā 4000 eiro apmērā. LSF nnorāda, ka pašvaldība vienmēr ir informējusi sportistus, kuru atbalstam piešķirti līdzekļi. Šajā gadījumā trīs sportisti par finansējumu ir informēti, pieprasījuši un saņēmuši, viens no tiem pieprasīs līdzekļus vēlāk. LSF atgādina vēlreiz, ka no I.Bikšes pieprasījums nav saņemts. Madonas pašvaldības finansējums 1000 eiro apmērā nav izmaksāts, jo ne sportists, ne viņa treneris “nav vērsies LSF ar atbilstošu jautājumu pirms došanās uz policiju un ziņu sniegšanas presei”.

Piektkārt, LSF valde kategoriski iebilst pret jebkādām publiskām darbībām pirms vēršanās LSF “tikai tāpēc vien, ka kādam tas var šķist “efektīvi””. LSF arī kategoriski nepiekrīt publiski izteiktajam apgalvojumam, ka LSF lēmumi tiekot pieņemti slepeni, jo visi LSF lēmumi ir pieejami publiski, un jebkuram sportistam iespējams piedalīties LSF darbībā gan pastāvīgo komisiju sastāvā, gan arī piesakoties atsevišķu jautājumu izskatīšanai.

Tiek atgādināts, ka kopš 2011.gada visi LSF sporta veidu sportisti pirms sportista licences izsniegšanas paraksta un iesniedz sportista deklarāciju, kas ietver arī šādu apliecinājumu: “Es apņemos bez iepriekšējas saskaņošanas ar LSF (ģenerālsekretāru, LSF attiecīgās slēpošanas sporta veida komisijas vadītāju, LSF prezidentu) nesniegt un nepaust nekāda veida oficiālu informāciju vai paziņojumus trešajām personām (žurnālistiem, amatpersonām), kas tiešā vai netiešā veidā attiecināmi uz LSF vai var kaitēt LSF autoritātei.”

Šādu sportista deklarāciju ir parakstījis arī I.Bikše. Sestkārt, LSF norāda, ka Sporta likuma 3.panta 2.punktā ietvertais pamatprincips nosaka, ka sportā ievērojams “godīgas spēles princips, kas noteic, ka sporta izglītojošajā, organizatoriskajā un pārvaldības darbā jārūpējas par olimpisko ideālu un ētikas principu ievērošanu, kā arī jācīnās pret negodīgumu un dopinga lietošanu sportā, pret fizisku un morālu rupjību”. Savukārt LOK Ētikas kodekss nosaka, ka godīga spēle – tas ir daudz vairāk nekā vienkārša likumu un sporta sacensību noteikumu ievērošana. Tā ietver sevī savstarpēju cieņu, sportiskā gara un draudzības jēdzienus, tā ir ne tikai uzvedības, bet arī domāšanas veids.

LSF valde uzskata, ka godīgās spēles principi ir attiecināmi ne tikai uz konkrēto sportisko aktivitāti, bet arī attiecībā uz visām darbībām un komunikāciju, ko sportists un tā pārstāvji veic gan saistībā ar sportu, gan ārpus sporta aktivitātēm. Tā uzsver, ka nepatiesu apmelojošu publisku ziņu sniegšana par sporta federāciju nodara kaitējumu ne tikai sporta federācijai, bet arī olimpiskajai kustībai un sabiedrībai kopumā. Sportistam kā jebkuram sabiedrības loceklim ir tiesības izteikt publiski savu viedokli, bet kā publiskai personai sportistam ir jāapzinās un jānes atbildība par savu izteikumu ietekmi uz sabiedrības viedokli.

LSF atgādina, ka šādi nepatiesi apgalvojumi publiskā vidē negatīvi ietekmē esošo un iespējamo sadarbību ar jebkāda veida atbalstītājiem. Tādēļ šāda rakstura darbības LSF uztver kā kaitnieciskas arī pret citiem federācijas biedriem, kuru intereses LSF ir jāaizstāv. Septītkārt, LSF uzsver, ka godīgas spēles princips ietver arī pienākumu atzīt savas kļūdas un labot tās atbilstošā veidā. Izskatot jautājumu 23.janvāra ārkārtas sēdē, LSF valde konstatēja, ka I.Bikše un Z.Bikše neatzīst savus nepatiesos publiskos izteikumus un tos nekāda veidā neatsauc.

Astotkārt, federācija atgādina, ka ne LSF statūtos, ne biedru kopsapulces lēmumos nav noteikta speciāla kārtība attiecībā uz olimpisko kvotu izmantošanu. Lēmumus attiecībā uz visu sporta veidu kvotu izmantošanu izlemj valde, kurā ir pārstāvēti visi slēpošanas sporta veidi, tā nodrošinot to, ka lēmumi ir izsvērti un neatkarīgi. Tāpat tiek atgādināts, ka lēmumu par Bikšes atsaukšanu no dalības olimpiskajās spēlēs valde pieņēma vienbalsīgi, un arī pēc atkārtotas jautājuma izvērtēšanas neviens no valdes locekļiem nebija mainījis savu viedokli.

LSF valde konstatēja, ka Bikšes, atkārtoti publiski sniedzot nepatiesas ziņas, ir pieļāvuši “rupju Starptautiskās Olimpiskās komitejas (IOC) Ētikas kodeksa 10.panta, LOK Ētikas kodeksa ievada daļas un 1.4.punkta, Sporta likuma 18.panta un LSF sportista deklarācijas pārkāpumu, un tāpēc nolēma atstāt negrozītu LSF valdes 19.janvāra lēmumu par atsaukšanu no dalības 2022.gada olimpiskajās spēlēs Pekinā iepriekš nominēto Induli Bikši un kā nākamo pēc atlasē iegūtajiem punktiem apstiprināt Robertu Slotiņu.

Olimpisko spēļu atlasē pēc LSF izveidotajiem kritērijiem pirmais bija Raimo Vīgants, kuram sekoja Bikše un biatlonists Roberts Slotiņš. Sieviešu konkurencē kvotas piešķirtas Patrīcijai Eidukai, Kitijai Auziņai, Esterei Volfai, Samantai Krampei un Baibai Bendikai. Pekinas olimpiskās spēles notiks no 4. līdz 20.februārim.

    Pagaidām neviens nav komentējis

Jūsu anonīmais komentārs

logo

Vai vēlaties saņemt paziņojumus par svarīgākajām ziņām